Τι είναι η ΣΥΔ;

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) είναι το σύνολο των χώρων που διατίθενται για τη μόνιμη διαβίωση- κατοικία ατόμων με νοητική αναπηρία (Π.Ν.Ο.Υ) με κατάλληλα οργανωμένη υποστήριξη εκ μέρους φορέα.

Φορείς ίδρυσης και λειτουργίας Σ.Υ.Δ. μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 74/τ. Β΄/29-01-2007 ΦΕΚ. Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν Φορείς οι γονείς ή οι δικαστικοί συμπαραστάτες των ΠΝΟΥ που ενεργούν ως φυσικά πρόσωπα για τα τέκνα τους ή τα πρόσωπα υπό την δικαστική συμπαράσταση τους.

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA