Χρηματοδότηση

Η λειτουργία των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Διαμερισμάτων χρηματοδοτείται για τα δύο πρώτα έτη  στα πλαίσια της Πράξης «Λειτουργία Δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Διαμερίσματα στο Νομό Θεσσαλονίκης», του Άξονα Προτεραιότητας «11- Πλήρης Ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Υγείας.

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA