Σκοποί της ΣΥΔ

Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση εξυπηρετεί το πρωταρχικό δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου και στοχεύει παράλληλα στην ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των κατοίκων. Επιπροσθέτως, η Υποστηριζόμενη Διαβίωση στοχεύει επίσης στην αποφυγή της περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης των ΠΝΟΥ, όταν το στενό οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την διαβίωση τους. Ως εκ τούτου η Υποστηριζόμενη Διαβίωση αντιμετωπίζει το ζήτημα της διαβίωσης- κατοικίας των ΠΝΟΥ με προοπτική μακράς διάρκειας ή δια βίου. Οι ΣΥΔ αποτελούν κατοικίες και η διαβίωση των ΠΝΟΥ σε αυτές δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί κλειστή περίθαλψη ή νοσηλεία.

Οι σκοποί λειτουργίας της ΣΥΔ- Διαμέρισμα προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των διαβιούντων και καθορίζονται από το γενικό πλαίσιο των προβλημάτων και των αναγκών τους.

Σκοποί είναι : α) η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 2) η προαγωγή της αυτονομίας και της ικανότητας αυτοεξυπηρέτησης μέσω της βελτίωσης της λειτουργικότητας των ικανοτήτων τους, 3) η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, 4) η ενθάρρυνση της κοινωνικής τους συμμετοχής και της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στην κοινότητα, 5) η διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των ενοίκων με γνώμονα τος ανάγκες και τις επιθυμίες των ατόμων, 6) η αποφυγή του ιδρυματισμού, 7) η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, 8) η εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος των Α.με.Α για ανεξάρτητη διαβίωση ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να διαβιούν όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κατοικίας τους που πρέπει να είναι διαφορετικός από τον χώρο της απασχόλησης- εργασίας τους, 9) η μείωση του στίγματος και των διακρίσεων και η παροχή υποστήριξης για την κοινωνική ένταξη τους.

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA