Κοινωνική Αριθμητική

Η κοινωνική αριθμητική εστιάζεται κυρίως στην εκμάθηση απλών αριθμητικών πράξεων και στη σύνδεση αυτών με την καθημερινότητα ενός ατόμου. Στα πλαίσια της κοινωνικής αριθμητικής ένα άτομο εξοικειώνεται με καθημερινές δραστηριότητες όπως αγορές διαφόρων προϊόντων, οικονομικές συναλλαγές , επισκέψεις σε καταστήματα, σχεδιασμό δραστηριοτήτων. Σταδιακά το άτομο νιώθει πιο σίγουρο με τον εαυτό του και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Παράλληλα, στα πλαίσια της κοινωνικής αριθμητικής το άτομο εξοικειώνεται με τις χωροχρονικές έννοιες  και  την αντίληψη του χρόνου. Απώτερος στόχο αυτής της υποστηρικτικής θεραπευτικής πράξης είναι το άτομο να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του και να γίνει όσο το δυνατό αυτόνομο. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις είναι εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες στις εκάστοτε δυνατότητες και ανάγκες κάθε ατόμου και κάθε ομάδας. Τελειώνοντας, στις ομάδες δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία και την επικοινωνία.

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA