Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το Κέντρο Α.με.Α Σωτήρ στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 καθώς και το εθνικό νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται είτε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας είτε ως Εκτελών την Επεξεργασία, έχει θεσπίσει την παρούσα πολιτική προκειμένου να κοινοποιούνται προς κάθε ενδιαφερόμενο ή εμπλεκόμενο στις διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων οι βασικές αρχές του φορέα.
Η Πολιτική του Κέντρου Α.με.Α Σωτήρ καθώς και το σύνολο των διαδικασιών του έχουν θεσπιστεί με βάση τους παρακάτω πυλώνες αξιών:
 • Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν μοναδική περιουσία κάθε φυσικού προσώπου και πρέπει να προστατεύονται από την λανθασμένη ή μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία.
 • Η ιδιωτικότητα του κάθε φυσικού προσώπου είναι βασικό δικαίωμα του εκάστοτε φυσικού προσώπου το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταπατάται.
 • Ο βασικός τρόπος προστασίας των δεδομένων είτε είναι σε ηλεκτρονική είτε είναι σε έντυπη μορφή είναι πρωτίστως η διασφάλιση της ελεγχόμενης πρόσβασης και η διατήρηση κατάλληλων υποδομών για την επεξεργασία τους.
 • Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διαφυλάσσονται η ιδιωτικότητα, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων.
Το Κέντρο Α.με.Α Σωτήρ επιλέγει τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς ασφαλείας που θα υιοθετεί για κάθε επιμέρους υποδομή ή διεργασία εφαρμόζοντας ένα ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό. 
Άσκηση των δικαιωμάτων σας 
Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων υποστηρίζονται από κατάλληλες διαδικασίες που επιτρέπουν την ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων γίνεται μόνο γραπτώς με αποστολή σχετικού email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Τα δικαιώματα των υποκειμένων είναι τα παρακάτω: 
 • Το δικαίωμα της ενημέρωσης
 • Το δικαίωμα πρόσβασης 
 • Το δικαίωμα διόρθωσης 
 • Το «δικαίωμα στη λήθη» 
 • Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας 
 • Το δικαίωμα στην φορητότητα 
 • Το δικαίωμα αντίρρησης 
 • Το δικαίωμα αντίρρησης στις περιπτώσεις profiling
Περαιτέρω, για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την προστασία σας έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και δικαίωμα να απευθυνθείτε για οποιονδήποτε λόγο στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Κέντρου, μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική Διεύθυνση dpo@kentroameasotir.gr Το αίτημά σας θα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένο και να περιλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας και ονοματεπώνυμο. Επιπλέον, μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων, τη νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας καθώς και τον χρόνο τήρησης των δεδομένων μέσω της Πολιτικής Απορρήτου στην ιστοσελίδα του Κέντρου Α.με.Α Σωτήρ.  
 
Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA