2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡ 2

 

2η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
«Ο ΣΩΤΗΡ»

Ταχ. Δ/νση: Καρυωτάκη 3, 54645
Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: κ. Τσαβαλάκογλου Αθ.
Τηλ: 2310820655/2310820455
e-mail: kentroameasotir@gmail.com

Θεσσαλονίκη, 19/07/2011
Αρ. Πρωτ: 317

Προς Κάθε Ενδιαφερόμενο

Το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες  «Ο ΣΩΤΗΡ»,  στα πλαίσια του υποέργου «Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Διαμέρισμα «ΣΩΤΗΡ 2»που εντάσσεται στην πράξη « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με κωδικό MIS 328429, στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Πλήρης Ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προκηρύσσει διαγωνισμό για την μίσθωση κατοικίας ως Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο νομό Θεσσαλονίκης.

Προδιαγραφές

Η  λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης- Διαμέρισμα «ΣΩΤΗΡ 2», δυναμικότητας 4 ατόμων, εμπίπτει στις προδιαγραφές που ορίζονται στο ΦΕΚ 74/τ. β’/29-01-2007, άρθρο 8 & 9.
Συγκεκριμένα, ο χώρος θα πρέπει να πληροί τις Γενικές Προδιαγραφές Κτιρίων, όπως αναλύονται στο άρθρο 8, ΦΕΚ 74/2007. Τονίζεται ότι οι κατοικίες πρέπει να έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με άδεια οικοδομής του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου ως «κατοικίες» ή να είναι νομίμως υφιστάμενα ή νομιμοποιηθέντα κτίρια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ.1 του ν. 1577/1985.
 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις εξής προδιαγραφές:  

 1. Φυσικός φωτισμός- αερισμός
 2. Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 3. Πυρασφάλεια
 4. Προσβασιμότητα

Διευκρινίζεται πως στην περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης φυσικού αερίου στην κατοικία, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει  Άδεια Χρήσης Φυσικού Αερίου από την αρμόδια υπηρεσία.

Επίσης, οι χώροι της κατοικίας θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προσδιορίζει το άρθρο 9, ΦΕΚ 74/2007.  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις εξής προδιαγραφές:

 1. Καθιστικό – τραπεζαρία: Στην περίπτωση ενός ενιαίου χώρου θα πρέπει να είναι εμβαδού τουλάχιστον 22,5μ2.  Σε περίπτωση δύο ανεξάρτητων χώρων για το μεν καθιστικό να είναι τουλάχιστον 12,5μ2 και η τραπεζαρία να είναι τουλάχιστον 10μ2.
 2. Κουζίνα: Η κουζίνα θα πρέπει να επιτρέπει την τοποθέτηση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και πρέπει να είναι τουλάχιστον 9μ2.
 3. Υπνοδωμάτια:Τα υπνοδωμάτια μπορεί να είναι μονόκλινα ή δίκλινα. Σε περίπτωση που είναι δίκλινα θα πρέπει να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 12μ2 και ελάχιστο μήκος πλευρών 2,80μ.μ. Σε περίπτωση που είναι μονόκλινα θα πρέπει να έχουν ελάχιστο εμβαδό 9μ2 και ελάχιστο μήκος πλευρών 2,80μ.μ. 

  Ο αριθμός των δωματίων θα πρέπει να εξυπηρετεί την διαμονή τεσσάρων ατόμων.

 1. Χώροι Υγιεινής: Απαιτούνται 2 χώροι υγιεινής (W.C/ντους ή W.C/λουτρό).

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του,  η διεύθυνση που βρίσκεται η κατοικία, τα τετραγωνικά μέτρα, καθώς και το αντίτιμο του ενοικίου στο οποίο προσφέρεται το μίσθωμα.
 2. Κατόψεις του οικήματος και τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου του (νομίμως θεωρημένα)
 3. Άδεια οικοδομής του οικήματος (νομίμως θεωρημένη)
 4. Τίτλοι ιδιοκτησίας του οικήματος
 5. Τεχνική Έκθεση Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα όπου θα περιγράφονται οι χώροι της κατοικίας και θα αναφέρονται τα τετραγωνικά μέτρα κάθε χώρου.
 6. Βεβαίωση Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ότι η κατοικία πληροί της προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 8 & 9.
 7. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου από την αρμόδια υπηρεσία

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών
Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στον φορέα μέχρι τις 19/08/2011, ημέρα Παρασκευή και  ώρα 12:00μ.μ. σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡ 2»».
Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση Καρυωτάκη 3, Τ.Κ 54645, Θεσσαλονίκη.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.
Προσοχή: η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Διαδικασία επιλογής
Η αποσφράγιση των αιτήσεων θα γίνει στις 22/08/2011, ημέρα Δευτέρα. Οι φάκελοι αφού αξιολογηθούν για την πληρότητα τους, θα εξεταστούν από τον εντεταλμένο Πολιτικό Μηχανικό του φορέα για την κάλυψη των προϋποθέσεων των άρθρων 8 & 9.
Μόνο για τις κατοικίες που εμπίπτουν στα οριζόμενα τις οικείας πρόσκλησης, θα ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες προκειμένου να γίνει επίσκεψη από  επιτροπή του φορέα.
Για την τελική επιλογή  της κατοικίας, θα ληφθούν υπόψη πέραν των ως άνω, και η χωροταξική τοποθέτηση της κατοικίας. Συγκεκριμένα, η κατοικία θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης και σε κατοικημένη περιοχή. Επιπροσθέτως, οι κατοικίες που βρίσκονται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη  και κατά προτίμηση κάτωθεν της οδού Βασιλίσσης Όλγας, θα λάβουν μεγαλύτερη μοριοδότηση, καθώς ο φορέας δραστηριοποιείται, ήδη,  στην περιοχή αυτή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Τσαβαλάκογλου Αθανάσιο, στα τηλέφωνα 2310820655/ 2310820455, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις  10:00π.μ έως 12:00μ.μ. ή στο e-mail: kentroameasotir@gmail.com, ή μέσω της ιστοσελίδας του φορέα:  www.kentroameasotir.gr .

 

Θεσσαλονίκη, 19/07/2011

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
Γ. Λιακόπουλος

 
Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA