ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Το Κέντρο Α.με.Α "Ο ΣΩΤΗΡ", ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Θεσσαλονίκης Δυτικό Τμήμα,με επικεφαλή εταίρο την Αντιπεριφέρεια Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, προσκαλεί τους δυνητικά ωφελούμενους να υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

                                                                                                                                                                                          Αρ. Πρωτ. Οικ. 1405

                                                                                                           Ημερομηνία 09/07/2015

                                                                                                      Τόπος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

_______________________________________________________

      Η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Θεσσαλονίκης Δυτικό Τμήμα, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, πρόκειται  να υλοποιήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης  – Δυτικός Τομέας δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.  

Στο πλαίσιο αυτό,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια της  Περιφερειακής Ενότητας των Δήμων:

 1. 1.     ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
 2. 2.     ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  
 3. 3.     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 4. 4.     ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
 5. 5.     ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
 6. 6.     ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
 7. 7.     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
 8. 8.     ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
 9. 9.     ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Ωφελούμενοι των παροχών είναι:

 1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών
 2. Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

 

 1. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:

−       είναι ανήλικα ή

−       είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή

−       είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:

−       τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων

−       αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων

γ. Οι ανιόντες

δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.

 1. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
 2. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
 3. Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Εξαιρέσεις

α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.

γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.

δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

 

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):

 • 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
 • 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι
 • Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
 • Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας
 • Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους  − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
 • Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:

α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης

β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

 

Περιουσιακά κριτήρια:

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

 

Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής:                 Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014)

Προθεσμία Αιτήσεων:                                                          Από 15.07.2015 έως 05.08.2015

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:

Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:

 • είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
 •  είτε μέσω των Εταίρων  της Κοινωνικής Σύμπραξης
 • Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 

Ανά Δήμο:

 

 1. 1.     ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

 

 • Δ/νση  Γέφυρα Δημοκρατίας 24 , Ημέρες Δευτέρα –Παρασκευή         
 • ‘Ωρες  08:00-15:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος ΠΑΛΙΑΤΣΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλέφωνο 2310716905/2391330101

Δ/νση Γέφυρα Δημοκρατίας 24

e-mail kwstaspal@yahoo.gr / gram.xalk@n3.syzefxis.gov.gr

Δικτυακός τόπος https://dimos-chalkidonos.gr/

 

 

 1. 2.     ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

 

 1. Δ/νση Λήμνου 2 Νικόπολη (Σταυρούπολη), Δευτέρα –Παρασκευή          ‘Ωρες  9.00-13.00.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος                                Βόϊνου Φανή

Τηλέφωνο                               2310020192

Δ/νση                                         Λήμνου 2 Νικόπολη (Σταυρούπολη)

e-mail                                       fvoinou@pavlosmelas.gr

Δικτυακός τόπος                 www.pavlosmelas.gr

 1.  Δ/νση Λήμνου 2 Νικόπολη (Σταυρούπολη),         Ημέρες  Δευτέρα –Παρασκευή       ‘Ωρες  9.00-13.00.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος              Μορφίδου Νόρα

Τηλέφωνο             2310020186

Δ/νση                       Λήμνου 2 Νικόπολη (Σταυρούπολη)

e-mail                     nmorfidou@pavlosmelas.gr

Δικτυακός τόπος www.pavlosmelas.gr

 

 1.  Δ/νση Λήμνου 2 Νικόπολη (Σταυρούπολη), Ημέρες  Δευτέρα –Παρασκευή         ‘Ωρες  9.00-13.00.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος              Παρδάλα Ευή.

Τηλέφωνο             2310020170

Δ/νση                       Λήμνου 2 Νικόπολη (Σταυρούπολη)

e-mail                     peui@pavlosmelas.gr

Δικτυακός τόπος www.pavlosmelas.gr

 

 1.    Δ/νση Αγ.Μαρίνας 4 Πολίχνη, Ημέρες  Δευτέρα –Παρασκευή     ‘Ωρες  9.00-13.00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος              Τσακιρίδου Λεμονιά.

Τηλέφωνο             2310587812-2310609380

Δ/νση                       Αγ.Μαρίνας 4 Πολίχνη

e-mail                     ltsakiridou@pavlosmelas.gr

Δικτυακός τόπος www.pavlosmelas.gr

 

 

3.     ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

 

1. Α΄Κ.Α.Π.Η. – Βοήθεια στο Σπίτι Αγ.Παύλου

      ·     Δ/νση: Κανάρη 8,   Ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή ‘Ώρες : 8:00-16:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Πάντσιου Θάλεια                                   

Τηλέφωνο: 2310248410

Δ/νση: Κανάρη 8

e-mail:  thalia_nkf@yahoo.gr

Δικτυακός τόπος  http://www.dimosneapolis-sykeon.gr/web/guest/home

 

2. Β΄Κ.Α.Π.Η. – Βοήθεια στοΣπίτι Αγ.Παύλου

      ·     Δ/νση: Καλής Ελπίδος 54, Ημέρες: Δευτ-Παρασκ ‘Ώρες:8:00-16:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Κετίκογλου Ελένη

Τηλέφωνο: 2310207953

Δ/νση: Καλής Ελπίδος 54

e-mail:  eleni.ketikoglou@gmail.com

 

3. Γ΄Κ.Α.Π.Η. – Βοήθεια στο Σπίτι Αγ.Παύλου

      ·     Δ/νση: Λεωφόρος ΟΧΙ 6, Ημέρες: Δευτ-Παρ‘Ώρες : 8:00-16:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Γιανκίδης Κωνσταντίνος                                        

Τηλέφωνο: 2310206177

Δ/νση: Λεωφόρος ΟΧΙ 6

e-mail:  giankidis@yahoo.gr

 

 1. 4.  Α΄Κ.Α.Π.Η. – Βοήθεια στο Σπίτι Νεάπολης

      ·     Δ/νση: Π.Κουντουριώτη 29 , Ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή  ·     ‘Ώρες : 8:00-16:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Χατζηαβραάμ Δέσποινα / Καλπάκη Δέσποινα              

Τηλέφωνο: 2310614195

Δ/νση: Π.Κουντουριώτη 29

e-mail:  ch.despoina@gmail.com / dkalpak@yahoo.gr

 

   5. Β΄Κ.Α.Π.Η. – Βοήθεια στο Σπίτι Νεάπολης

      ·     Δ/νση: Δ.Κομνηνού 3, Ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή      ‘Ώρες : 8:00-16:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Δετσιράπη Αναστασία / Φουλίδης Κυριάκος

Τηλέφωνο: 2310510440

Δ/νση: Δ.Κομνηνού 3

e-mail:  danastasia2@yahoo.gr / foulidisk@yahoo.gr

 

6. Α΄Κ.Α.Π.Η. – Βοήθεια στο Σπίτι Συκεών

      ·     Δ/νση: Καυκάσου 64,    Ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή  · ‘Ώρες : 8:00-16:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Μυλοπούλου Σοφία / Ντάκα Δήμητρα / Σερακιώτη Αλεξάνδρα

Τηλέφωνο: 2310620730

Δ/νση: Καυκάσου 64

e-mail:  mylopoyloysofia@yahoo.gr / dimdaka@hotmail.com / alexia.ser@hotmail.com

 

7. Β΄Κ.Α.Π.Η. – Βοήθεια στο Σπίτι Συκεών

      ·     Δ/νση: Μουστακλή & Τσαρουχά,   Ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή             ‘Ώρες : 8:00-16:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Κιβράκη Μαρία / Χαλκιά Αικατερίνη

Τηλέφωνο: 2310639619

Δ/νση: Μουστακλή & Τσαρουχά

e-mail:  mariakiv@hotmail.com / aikaterini32@yahoo.gr

 

8. Γ΄Κ.Α.Π.Η. – Βοήθεια στο Σπίτι Συκεών

      ·     Δ/νση: Μεσολογγίου & Περγάμου,  Ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή          ‘Ώρες : 8:00-16:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Γρηγοριάδου Ειρήνη / Κυριακοπούλου Σταυρούλα

Τηλέφωνο: 2310639639

Δ/νση: Μεσολογγίου & Περγάμου

e-mail:  eirinigrigoriadou@hotmail.com / stevikuriakou@yahoo.gr

 

9. Κ.Α.Π.Η. – Βοήθεια στο Σπίτι Πεύκων

      ·     Δ/νση: Ειρήνης 19,  Ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή ‘Ώρες : 8:00-16:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Σκουρή Αγγελίκη

Τηλέφωνο: 2313502206

Δ/νση: Ειρήνης 19

e-mail:  agkykl@yahoo.gr

 

10. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ

 • Δ/νση:  Στρ. Σαράφη 1 (δημαρχείο, ισόγειο), 56625 Συκιές Αρμόδιος: Βασσάρα Μάρω 
 • Ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή ‘Ωρες : 08:00 – 09:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Βασσάρα Μάρω

Τηλέφωνο : 2313 313 160, 2313 313 151

Δ/νση: Στρ. Σαράφη 1 (δημαρχείο, ισόγειο), 56625, Συκιές

e-mail : vassara.maro@n3.syzefxis.gov.gr

 

 

11.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

 • Δ/νση:  Ελ. Βενιζέλου 125 (δημοτικό κατάστημα Νεάπολης – 2ος όροφος),  Νεάπολη
 • Αρμόδιος: Δαλάτση Νικολέττα  Ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή ‘Ωρες : 08:00 – 09:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Δαλάτση Νικολέττα

Τηλέφωνο : 2313 329 525

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 125, (δημοτικό κατάστημα Νεάπολης – 2ος όροφος),  56728,  Νεάπολη

e-mail :  symbouleutikos.neapoli@n3.syzefxis.gov.gr  dalatsi.nikoletta@n3.syzefxis.gov.gr

 

 

12.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

 • Δ/νση:  Ηπείρου 9-11 (δημοτικό κατάστημα Αγ.Παύλου) 54438, Άγιος Παύλος
 • Αρμόδιος: Καμπάκη Μυρσίνη  Ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή ‘Ωρες : 08:00 – 16:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Καμπάκη Μυρσίνη

Τηλέφωνο : 2313 300 206

Δ/νση: Ηπείρου 9-11 (δημοτικό κατάστημα Αγ. Παύλου) 54438, Άγιος Παύλος

e-mail :  symvouleutikos.ag.paul@gmail.com  kampaki.myrsini@n3.syzefxis.gov.gr

 

13.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ

 • Δ/νση:  Ειρήνης 19 (δημοτικό κατάστημα Πεύκων) 57010 Πεύκα Αρμόδιος: Τσιάπου Χρύσα
 • Ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή ‘Ωρες : 08:00 – 16:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Τσιάπου Χρύσα

Τηλέφωνο : 2313 502 226

Δ/νση: Ειρήνης 19 (δημοτικό κατάστημα Πεύκων), 57010 Πεύκα

e-mail :  symvouleutikos.pefkon@gmail.com

 

4.     ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

 1. Δημοτικό κατάστημα Λητής (Πρώην Δημαρχείο  Μυγδονίας) Ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή   Ώρες από 09:00 έως 13:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Νάντση  Ευαγγελία

Τηλέφωνο 2394 330590

e-mail :  nantsi@oraiokastro.gr

Δικτυακός τόπος : http://www.oraiokastro.gr/

 

 1. Δημοτικό κατάστημα Πενταλόφου  (Πρώην Δημαρχείο  Καλλιθέας) Ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή   Ώρες από 09:00 έως 13:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Κουγιουμτζίδου Ουρανία

Τηλέφωνο 2313 300832

e-mail :  kallithea_house@yahoo.gr

Δικτυακός τόπος : http://www.oraiokastro.gr/

 

 1. Δημοτικό κτίριο Ιωάννης Καποδίστριας Ωραιόκαστρο Ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή   Ώρες από 09:00 έως 13:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Μπαρζώκα Χαρούλα

Τηλέφωνο 2313 304068

e-mail :  mparzoka@oraiokastro.gr

Δικτυακός τόπος : http://www.oraiokastro.gr/

 

5.     ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
 
 1. Δ/νση: Πρώην Δημαρχείο Όσσας  Αρμόδιος:  Τσαπανίδου Μαρία Ημέρες:     Δευτέρα έως Παρασκευή    ‘Ωρες  9 π.μ έως 2 μ.μ.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Τσαπανίδου Μαρία

Τηλέφωνο: 2394330123  

Δ/νση: Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου   

e-mail :    voitheiastospitivertiskou@yahoo.gr

Δικτυακός τόπος: www.ykpaaplagada.gr

 

 1. Δ/νση: Λαγκαδάς Χρυσοστόμου Σμύρνης 29      Αρμόδιος:  Λιάντζη Γεωργία     Ημέρες:     Δευτέρα έως Παρασκευή    ‘Ωρες  9 π.μ έως 2 μ.μ.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Λιάντζη Γεωργία

Τηλέφωνο: 2394020843

Δ/νση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 29   

e-mail :    npdd.lagada@n3.syzefxis.gov.gr

Δικτυακός τόπος: www.ykpaaplagada.gr

 

 1. Δ/νση: Πρώην Δημαρχείο Καλινδρίων (Ζαγκλιβέρι)      Αρμόδιος:  Ευμορφούλη Νικολέτα     Ημέρες:     Δευτέρα έως Παρασκευή    ‘Ωρες  9 π.μ έως 2 μ.μ.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Ευμορφούλη Νικολέτα

Τηλέφωνο: 2393330224

Δ/νση: Δημοτική Δ.Κ.  Ζαγκλιβερίου

e-mail :    voitheiastospitizagkliveriou@yahoo.gr

Δικτυακός τόπος: www.ykpaaplagada.gr

 1. Δ/νση: Πρώην Δημαρχείο Κορώνειας (Γερακαρού)      Αρμόδιος:  Πασαλίδου Μαρίνα     Ημέρες:     Δευτέρα έως Παρασκευή ‘Ωρες  9 π.μ έως 2 μ.μ.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Πασαλίδου Μαρίνα

Τηλέφωνο: 2393330322

Δ/νση:  Τ.Κ.  Γερακαρούς

e-mail :    voitheiastospitikoroneias@yahoo.gr

Δικτυακός τόπος: www.ykpaaplagada.gr

 

 1. Δ/νση: Πρώην Κοινότητα Καλαμωτού      Αρμόδιος:  Χάτσιος Δημήτριος     Ημέρες:     Δευτέρα έως Παρασκευή   ‘Ωρες  9 π.μ έως 2 μ.μ.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Χάτσιος Δημήτριος

Τηλέφωνο: 2393330322

Δ/νση:  Τ.Κ. Καλαμωτού

e-mail :    voitheiastospitikal@yahoo.gr

Δικτυακός τόπος: www.ykpaaplagada.gr

 

 1. Δ/νση:  Πλατεία Ασσήρου (πίσω από το κτίριο του Κ.Α.Π.Η.)     Ημέρες:     Δευτέρα έως Παρασκευή    ‘Ωρες  9 π.μ έως 2 μ.μ.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Μόσχου Αλεξία  

Τηλέφωνο: 2394061910

Δ/νση:  Δημοτική Ενότητα Ασσήρου

e-mail : voitheiastospitiassirou@yahoo.gr, npdd.ykpaap@lagadas.gr

Δικτυακός τόπος: www.ykpaaplagada.gr

 

 1. Δ/νση:  κτίριο Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Λαχανά Πλησίον Κ.Ε.Π. (Ξυλόπολη)    Ημέρες:     Δευτέρα έως Παρασκευή   

‘Ωρες  9 π.μ έως 2 μ.μ.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Λίμου Αναστασία 

Τηλέφωνο: 2394330448

Δ/νση:  Τοπική Κοινότητα Ξυλόπόλης

e-mail : voitheia.lahana@gmail.com

Δικτυακός τόπος: www.ykpaaplagada.gr

 

 

 1. 6.     ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

 1. Δ/νση:  Σταυρός – Ισόγειο Δημοτικού Καταστήματος (Γραφείο  Δημοτολογίων)

Ημέρες : Καθημερινά τις εργάσιμες από Δευτέρα έως Παρασκευή   Ώρες : Από τις 08:00΄  ως  τις 14:00΄

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αρμόδιος :   Βενιώτης Γεώργιος

Τηλέφωνο 23970.27.535

Δ/νση : Σταυρός – Ισόγειο δημοτικού καταστήματος (Γραφείο δημοτολογίων)

Email: veniogeo@gmail.com

 

 1. Δ/νση:  Σταυρός – Ισόγειο Δημοτικού Καταστήματος (Γραφείο  Δημοτολογίων) Ημέρες : Καθημερινά τις εργάσιμες από Δευτέρα έως Παρασκευή  Ώρες : Από τις 08:00΄  ως  τις 14:00΄

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αρμόδιος :   Αντωνιάδης Αναστάσιος

Τηλέφωνο 23970.27.535

Δ/νση : Σταυρός – Ισόγειο δημοτικού καταστήματος (Γραφείο δημοτολογίων)

Email: adon.tasos@gmail.com

 

 1. Δ/νση:  Σταυρός – Ισόγειο Δημοτικού Καταστήματος (Γραφείο  Δημοτολογίων) Ημέρες : Καθημερινά τις εργάσιμες από Δευτέρα έως Παρασκευή  Ώρες : Από τις 08:00΄  ως  τις 14:00΄

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αρμόδιος :   Καρακεχαγιά Παρασκευή

Τηλέφωνο 23970.27.535

Δ/νση : Σταυρός – Ισόγειο δημοτικού καταστήματος (Γραφείο δημοτολογίων)

Email: karvivika@gmail.com

 

 1. Δ/νση:  Προφήτης – Δημοτικό Κατάστημα, Ημέρες : Καθημερινά τις εργάσιμες από Δευτέρα έως Παρασκευή  Ώρες : Από τις 08:00΄  ως  τις 14:00΄

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αρμόδιος :   Τάκη Κωνσταντία

Τηλέφωνο 23933.30.100

Δ/νση : Προφήτης  – Δημοτικό Κατάστημα

Email: takikonsta@yahoo.gr

 

 1. Δ/νση:   Νέα Απολλωνία – Δημοτικό Κατάστημα, Ημέρες : Καθημερινά τις εργάσιμες από Δευτέρα έως Παρασκευή

 Ώρες : Από τις 08:00΄  ως  τις 14:00΄

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αρμόδιος :   Πιπιντάκου Ελένη

Τηλέφωνο 23933.30.001

Δ/νση : Νέα Απολλωνία  – Δημοτικό Κατάστημα

Email: lenapipintakoy@hotmail.com

 

 1. Δ/νση:   Νέα Μάδυτος – Δημοτικό Κατάστημα, Ημέρες : Καθημερινά τις εργάσιμες από Δευτέρα έως Παρασκευή  Ώρες : Από τις 08:00΄  ως  τις 14:00΄

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αρμόδιος :   Πολλαετίδου Βαρβάρα

Τηλέφωνο 23973.30.100

Δ/νση : Νέα  Μάδυτος – Δημοτικό Κατάστημα

Email: pollaevar@hotmail.com

 

 1. Δ/νση:   Αρέθουσα – Δημοτικό Κατάστημα Ημέρες : Καθημερινά τις εργάσιμες από Δευτέρα έως Παρασκευή  Ώρες : Από τις 08:00΄  ως  τις 14:00΄

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αρμόδιος :   Γκαγκάρης Αναστάσιος

Τηλέφωνο 23953.30.001

Δ/νση : Αρέθουσα– Δημοτικό Κατάστημα

Email: gkagkaris@gmail.com

 

 

 1. Δ/νση:   Ασπροβάλτα – Δημοτικό Κατάστημα Ημέρες : Καθημερινά τις εργάσιμες από Δευτέρα έως Παρασκευή   Ώρες : Από τις 08:00΄  ως  τις 14:00΄

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αρμόδιος :   Σερφερλή Ευφροσύνη

Τηλέφωνο 23973.30.040

Δ/νση : Ασπροβάλτα– Δημοτικό Κατάστημα

Email: fseferlis@gmail.com

 

 1. Δ/νση:   Νέα  Βρασνά – Δημοτικό Κατάστημα Ημέρες : Καθημερινά τις εργάσιμες από Δευτέρα έως Παρασκευή Ώρες : Από τις 08:00΄  ως  τις 14:00΄

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αρμόδιος :   Νεστορούδης  Βασίλειος

Τηλέφωνο 23970.22.308

Δ/νση : Νέα  Βρασνά– Δημοτικό Κατάστημα

Email: vasnestoroudis@gmail.com

 

 1. 7.     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

Δ/νση: Μαβίλη 6 και Πυθαγόρα γωνία, Εύοσμος τ.κ. 56224 Αρμόδιος: Καλλιόπη Γαλανάκη     

Ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή  Ώρες: 8:00-15:00 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Χριστίνα Αντωνίου, Ιωάννης Τουτούνης

Τηλέφωνο: 2310558505

Δ/νση: Μαβίλη 6 και Πυθαγόρα γωνία, Εύοσμος τ.κ. 56224

e-mail: grammateiakks@yahoo.gr

Δικτυακός τόπος: www.kordelio-evosmos.gr

 1. 8.     ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

 

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΩΡΕΣ 8-13 π.μ

Αρμόδιος :ΜΠΑΪΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τηλέφωνο:  2310 792 244

Δ/νση:  Κοινοτικό Κατάστημα πλ.  Δημαρχειου 57300 ΧΑΛΑΣΤΡΑ

e-mail: a.mpaimaki@dimoςdelta.gr

Δικτυακός τόπος :  www.dimosdelta.gr

                                                            

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥ Ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΩΡΕΣ 8-13 π.μ

Αρμόδιος: ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τηλέφωνο: 2391330021

Δ/νση : Κοινοτικό Κατάστημα Κυμίνων ΤΚ 57300 Κύμινα

Email: e.protopsalti@dimosdelta.gr

Δικτυακός Τόπος : www.dimosdelta.gr

 

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ Ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΩΡΕΣ 8-13 π.μ

Αρμόδιος : ΣΙΑΚΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ

Τηλέφωνο: 2313 300 500

Δ/νση: Διοικητικές Υπηρεσίες Πλ. Δημοκρατίας ΤΚ 57400 Σίνδος

Email: e.siakka@dimosdelta.gr

Δικτυακός Τόπος : www.dimosdelta.gr

 

 

 

   

 1. 9.     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

 

 1. Δ/νση: Δημαρχείο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Π. Γρηγορίου Ε΄12  Τ.Κ. 56123 Ημέρες: Δευτέρα – Πέμπτη  ‘Ωρες  09:00-14:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Αικατερίνη Πασχαλίδου & Μαγδαληνή Ρουσσέτη & Πολύμνια Τσολάκη

Τηλέφωνο:  2310-725.775, 2310-727.775, 2310-743.770

Δ/νση: Δημαρχείο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Π. Γρηγορίου Ε΄12  Τ.Κ. 56123,  Ημέρες: Δευτέρα - Πέμπτη,   ‘Ωρες  09:00-14:00

e-mail : a.paschalidou@ampelokipi-menemeni.gr, m.rousseti@ampelokipi-menemeni.gr

Δικτυακός τόπος: www.ampelokipi-menemeni.gr

 

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης

 

 

 

Αηδονόπουλος Χαράλαμπος

Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

 

 

 

Πατουλίδου Παρασκευή

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA