ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΣΥΔ

 Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επιλογής ωφελούμενων σε ΣΥΔ

         

                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                       

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                                                                                                                                                              Θεσσαλονίκη, 15.09.2021    

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 113/2021  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

«Ο ΣΩΤΗΡ»                                                                                                           

Ταχ. Δ/νση: Καρυωτάκη 3, 54645                                                                

Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Αθανάσιος Τσαβαλάκογλου

Τηλ: 2310820655/2310820455

web: www.kentroameasotir.gr

e-mail: info@kentroameasotir.gr

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

 «Ο ΣΩΤΗΡ – ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ»

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες  «Ο ΣΩΤΗΡ»,  λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Α.με.Α «Ο ΣΩΤΗΡ για τη λειτουργία ΣΥΔ δυναμικότητας 7 ενοίκων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Επιχορήγηση λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

προσκαλεί

τα άτομα με αναπηρία, ηλικίας άνω των 18 ετών,τα οποία διαβιούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να υποβάλλουν αίτηση για την παροχή υπηρεσιών υποστηριζόμενης διαβίωσης από το «Κέντρο ΑμεΑ Ο ΣΩΤΗΡ».

 

 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή υπηρεσιών υποστηριζόμενης διαβίωσης σε 7 άτομα με αναπηρία στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Κέντρου Α.με.Α Ο ΣΩΤΗΡ στην Ν. Καλλικράτεια Χαλκιδικής, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΦΕΚ 1160/τ.β΄/08-04-2019.

Η υποστηριζόμενη διαβίωση ενισχύει το θεμελιώδες δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου με αναπηρία, μέσω αφενός της παροχής φροντίδας και υποστήριξης, με σεβασμό στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και αφετέρου της διατήρησης και ανάπτυξης στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, προκειμένου να διαβιεί με ασφάλεια, όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο τη κοινωνική του ένταξη συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης στην εκπαίδευση και εργασία.

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς τους νέους ωφελούμενους ορίζεται σε 24( είκοσι τέσσερα) μήνες με έναρξη: 01/10/2021και λήξη: 30/09/2023, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης.

Το Κέντρο δε δύναται να προβεί στην είσπραξη οποιουδήποτε αντιτίμου από τους ωφελούμενους/ες για την παροχή των υπηρεσιών.

 

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1)       Αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα). Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλεια του).

2)       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3)       Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.

4)       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του αιτούντος και του ωφελούμενου.

5)       Πρόσφατη φωτογραφία.

6)       Ιατρικό ιστορικό (γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας) που τεκμηριώνει την αδυναμία αυτόνομης διαβίωσης χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.

7)       Γνωμάτευση Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας ΚΕΠΑ.

8)       Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας, η οποία συντάσσεται από Κοινωνικό Λειτουργό δημοσίου νοσοκομείου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μέλους του ΣΚΛΕ με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών και τυπικών κριτηρίων από αρμόδιο υπάλληλο του φορέα, παραπέμπεται ο ενδιαφερόμενος για αξιολόγηση (ψυχιατρική εκτίμηση, ψυχολογική εκτίμηση, κοινωνικό ιστορικό) στη Διεπιστημονική Ομάδα του φορέα με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων (άμεση αξιολόγηση) και συντάσσει έκθεση προς το Όργανο Διοίκησης και την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του φορέα για την ένταξη ή όχι του ατόμου στη ΣΥΔ.

Σε περίπτωση θετικής έκβασης της ως άνω αναφερόμενης διαδικασίας, αποφαίνεται το αρμόδιο Όργανο Διοίκησης του φορέα για την ένταξη του ενοίκου στη ΣΥΔ και την έναρξη της περιόδου προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης ακολουθεί η επαναξιολόγηση του υποψηφίου και εφόσον η διεπιστημονική ομάδα αποφανθεί θετικώς, πραγματοποιείται και η τελική ένταξη  του στη ΣΥΔ, η οποία λαμβάνει χώρα μόνο κατόπιν της υπογραφής του σχετικού Συμβολαίου διαμονής και από τα δύο μέρη.

Σημειώνουμε ότι η διαδικασία ένταξης και αποχώρησης ενοίκων από της ΣΥΔ καθορίζονται από το άρθρο 4 της υπ’αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1160/τ.β΄/08-04-2019).

 

Β. Κριτήρια αξιολόγησης - επιλογής ωφελούμενων ατόμων:

 

 1. Η προσωπικότητα του ενδιαφερόμενου ατόμου.
 2. Οι δυνατότητες συμμετοχής του σε δραστηριότητες της κατοικίας και της κοινότητας.
 3. Η δυνατότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες διαβίωσης και συνύπαρξης με άλλους ενοίκους.
 4. Η κατ’αρχήν αποδοχή του νέου περιβάλλοντος από το ίδιο το άτομο ή και την οικογένεια του.

 

Η αξιολόγηση της λειτουργικότητας και προσαρμοστικότητας των ωφελούμενων ατόμων με αναπηρία γίνεται σύμφωνα με το Σύστημα Διεθνής Ταξινόμησης λειτουργικότητας της αναπηρίας (ICF) με προτεραιότητα τα άτομα που παρουσιάζουν υψηλού βαθμού λειτουργικότητας και προσαρμοστικότητας.

Πέραν των ως άνω κριτηρίων θα αξιολογηθούν και τα κοινωνικά κριτήρια με προτεραιότητα α) τα άτομα με αναπηρία των οποίων ένας ή και οι δύο γονείς δεν βρίσκονται στη ζωή β) οι γονείς είναι υπερήλικες και αδυνατούν  να συνεχίσουν την φροντίδα των τέκνων τους γ) υπάρχουν παραπάνω από ένα άτομα με αναπηρία στην ίδια οικογένεια.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ICF
Κατηγορία 0: Δεν υφίσταται λειτουργικός περιορισμός και αναπηρία.
Κατηγορία 1: Ελαφρά αναπηρία. Παρατηρείται μόνο κάποια δυσανεξία, λόγω των προβλημάτων υγείας, από τα οποία υποφέρει το άτομα. Υπάρχει μόνο κάποιος περιορισμός της λειτουργικότητας σε λίγες δραστηριότητες, χωρίς να δημιουργείται εξάρτηση από άλλα άτομα.
Κατηγορία 2: Μέτρια αναπηρία. Παρατηρείται σαφής περιορισμός της δραστηριότητας και υπάρχει συχνή ανάγκη χρήσης υποστηρικτικών μέσων (υποστηρικτικής τεχνολογίας).
Κατηγορία 3: Σοβαρή αναπηρία. Υπάρχει σημαντικός περιορισμός των δραστηριοτήτων, πράγμα που δημιουργεί την ανάγκη τρίτου προσώπου για κάποιες δραστηριότητες.
Κατηγορία 4: Πολύ σοβαρή αναπηρία (πλήρης αναπηρία). Η εξάρτηση από άλλα πρόσωπα είναι πλήρης. Σχεδόν όλες οι δραστηριότητες, είναι περιορισμένες σε πολύ μεγάλο βαθμό.

 

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στο Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο ΣΩΤΗΡ», στη διεύθυνση Καρυωτάκη 3, 546 45, Θεσσαλονίκηκαι θα αξιολογούνται κατά προτεραιότητα.

 

 1. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η παρούσα διατίθεται από το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες « Ο ΣΩΤΗΡ» προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Κέντρου, στη διεύθυνση www.kentroameasotir.gr, καθώς επίσης και στις  ιστοσελίδες:www.posgamea.gr , www.esamea.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • να στείλουν τα ερωτήματα τους στοe-mailτου Κέντρου (info@kentroameasotir.gr)
 • να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα του Κέντρου (2310820655 & 2310820455)
 • να προσέλθουν στα γραφεία του φορέα μας (Ταχ. Δ.νση: Καρυωτάκη 3, 54645, Θεσσαλονίκη)

 

Θεσσαλονίκη, 15/09/2021

 

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος

 

Λιακοπούλου Ουρανία

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA