ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ «ΣΥΔ ΣΩΤΗΡ 2»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
«Ο ΣΩΤΗΡ»

Ταχ. Δ/νση: Καρυωτάκη 3, 546 45
Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: κ. Τσαβαλάογλου Αθ.
Τηλ.: 2310 820 655/2310 820 455
e-mail: kentroameasotir@gmail.com

Θεσσαλονίκη, 14/10/2011
Αρ. Πρωτ: 409
Προς
Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

Το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες  «Ο ΣΩΤΗΡ»,  στα πλαίσια του υποέργου «Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Διαμέρισμα «ΣΩΤΗΡ 2»που εντάσσεται στην πράξη « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με κωδικό MIS 328429, στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Πλήρης Ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προκηρύσσει τις κάτωθι θέσεις απασχόλησης.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται:


α/α

Ειδικότητα

Αριθμός Θέσεων

Σχέση Εργασίας

Διάρκεια Σύμβασης

1

Προσωπικό  Υποστήριξης-Φροντίδας- Φύλαξης 

4

Πλήρης Απασχόληση

Αορίστου Χρόνου

 
Σημείωση: Το προσωπικό υποστήριξης σύμφωνα με το ΦΕΚ 74/τ.β΄/29-01-2007, άρθρο 4, εδάφιο 3 θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών σε τομείς που σχετίζονται με την αποστολή των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Επίσης, πρόσωπα που δεν έχουν την ως άνω εκπαίδευση, πλην όμως έχουν αποδεδειγμένα ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την αποστολή των Σ.Υ.Δ., μπορούν να επιλέγονται ως μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο/α  Πτυχίου
 4. Αναγνώριση του πτυχίου (εφόσον απαιτείται)
 5. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας με περιγραφή του ασκούμενου έργου
 6. Συστατικές επιστολές (μέχρι τρεις)

Σημείωση: Όλα τα παραπάνω  δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών
Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στον φορέα μέχρι τις 31/10/2011, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 12:00μ.μ. σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ «ΣΩΤΗΡ 2»».
Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση Καρυωτάκη 3, Τ.Κ 54645, Θεσσαλονίκη.
Προσοχή: η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι φάκελοι που θα κατατεθούν μετά το πέρας της προκαθορισμένης ημερομηνίας, δεν θα ελέγχονται και θα επιστρέφονται με την ένδειξη «Εκπρόθεσμη Υποβολή»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η αποσφράγιση των αιτήσεων θα γίνει στη 01/11/2011, ημέρα Τρίτη . Μόνο όσοι πληρούν τα ως άνω κριτήρια θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή στις 03 & 4 Νοεμβρίου 2011, ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή, όπου θα γίνει και η τελική επιλογή. 
Στις 02/11/2011, ημέρα Τετάρτη  θα γίνει η ανάρτηση του προσωρινού πίνακα επιλεγέντων στην ιστοσελίδα του φορέα, όπου θα ορίζεται η ημέρα και η ώρα της προσωπικής συνέντευξης. Με μόνη την ηλεκτρονική ανάρτηση του ως άνω πίνακα θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση οι υποψήφιοι, χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση.
Στις 07/11/2011, ημέρα Δευτέρα θα γίνει η ανάρτηση του οριστικού πίνακα επιλεγέντων, όπως θα προκύψει σε συνέχεια της διαδικασίας προσωπικής συνέντευξης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 1. Η αίτηση του υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ειδάλλως θα θεωρείται μη αξιολογήσιμη.
 2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και οιοσδήποτε μορφής αποδεδειγμένη μετεκπαίδευση ή εξειδίκευση λαμβάνονται υπόψη εφόσον είναι σχετικές με το αντικείμενο της δράσης, δηλαδή με την υποστηριζόμενη διαβίωση των Ατόμων με Νοητική Υστέρηση.
 3. Ως προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη μόνο  η αποδεδειγμένη εργασία (βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού, βεβαίωση εργοδότη κ.α). Η εθελοντική εργασία, αλλά και η πρακτική άσκηση δεν υπολογίζονται  ως προϋπηρεσία.
 4. Οι συστατικές επιστολές λαμβάνονται υπόψη εφόσον είναι σχετικές με το αντικείμενο εργασίας το οποίο αιτείται ο κάθε υποψήφιος.
 5. Η προσωπική συνέντευξη

 

Σημείωση: Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη, εκτός από τα τυπικά προσόντα, η προϋπηρεσία ή άλλη εμπειρία των υποψηφίων, και η προσωπικότητα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Τσαβαλάκογλου Αθανάσιο, στα τηλέφωνα 2310820655/ 2310820455, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00π.μ έως 12:00μ.μ.

 

Θεσσαλονίκη, 14/10/2011

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Γ. Λιακόπουλος

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υπόδειγμα πατώντας εδώ.

 
Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA