ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
«Ο ΣΩΤΗΡ»

Ταχ. Δ/νση: Καρυωτάκη 3, 546 45
Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: κ. Τσαβαλάογλου Αθ.
Τηλ.: 2310 820 655/2310 820 455
e-mail: kentroameasotir@gmail.com

Θεσσαλονίκη, 14/02/2012
Αρ. Πρωτ: 40
Προς
Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

Το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες  «Ο ΣΩΤΗΡ»,  στα πλαίσια του της Πράξης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ «Ο ΣΩΤΗΡ 1»» με κωδικό MIS 370494, στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Πλήρης Ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την αγορά ενός Ι.Χ Επιβατηγού Λεωφορείου Εννέα Θέσεων, πετρελαιοκίνητο, 1600ccκαι
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν «Αίτηση- Προσφορά Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης
  2. Τεχνική Έκθεση με  αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του Ι.Χ Επιβατηγού Λεωφορείου
  3. Οικονομική Προσφορά

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών
Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στον φορέα μέχρι τις 29/02/2012, ημέρα Τετάρτη και  ώρα 12:00μ.μ. σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ «Ο ΣΩΤΗΡ 1»».
Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση Καρυωτάκη 3, Τ.Κ 54645, Θεσσαλονίκη.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.
Προσοχή: η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Τσαβαλάκογλου Αθανάσιο, στα τηλέφωνα 2310820655/ 2310820455, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις  10:00π.μ έως 11:00π.μ. ή στο e-mail: kentroameasotir@gmail.com, ή μέσω της ιστοσελίδας του φορέα:  www.kentroameasotir.gr .

 

Θεσσαλονίκη, 14/02/2012

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Γ. Λιακόπουλος

 
Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA