ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
«Ο ΣΩΤΗΡ»

Ταχ. Δ/νση: Καρυωτάκη 3, 546 45
Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: κ. Τσαβαλάογλου Αθ.
Τηλ.: 2310 820 655/2310 820 455
e-mail: kentroameasotir@gmail.com

Θεσσαλονίκη, 16/10/2012
Αρ. Πρωτ: 347
Προς
Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

Το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες  «Ο ΣΩΤΗΡ»,  στα πλαίσια των υποέργων «Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Διαμέρισμα «ΣΩΤΗΡ 2» εντάσσεται στην πράξη « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με κωδικό MIS 328429, στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Πλήρης Ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προκηρύσσει τις κάτωθι θέσεις απασχόλησης.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται:


α/α

Ειδικότητα

Αριθμός Θέσεων

Σχέση Εργασίας

Διάρκεια Σύμβασης

1

Προσωπικό  Υποστήριξης-Φροντίδας- Φύλαξης 

2

Πλήρης Απασχόληση

Αορίστου Χρόνου

 
Σημείωση: Το προσωπικό υποστήριξης σύμφωνα με το ΦΕΚ 74/τ.β΄/29-01-2007, άρθρο 4, εδάφιο 3 θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών σε τομείς που σχετίζονται με την αποστολή των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Επίσης, πρόσωπα που δεν έχουν την ως άνω εκπαίδευση, πλην όμως έχουν αποδεδειγμένα ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την αποστολή των Σ.Υ.Δ., μπορούν να επιλέγονται ως μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο/α  Πτυχίου
 4. Αναγνώριση του πτυχίου (εφόσον απαιτείται)
 5. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας με περιγραφή του ασκούμενου έργου
 6. Συστατικές επιστολές (μέχρι τρεις)

Σημείωση: Όλα τα παραπάνω  δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών
Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στον φορέα μέχρι τις 25/10/2012, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 16:00μ.μ. σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση Καρυωτάκη 3, Τ.Κ 54645, Θεσσαλονίκη.
Προσοχή: η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι φάκελοι που θα κατατεθούν μετά το πέρας της προκαθορισμένης ημερομηνίας, δεν θα ελέγχονται και θα επιστρέφονται με την ένδειξη «Εκπρόθεσμη Υποβολή»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μόνο όσοι πληρούν τα ως άνω κριτήρια θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή στις 29 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα , όπου θα γίνει και η τελική επιλογή. 
Με μόνη την ηλεκτρονική ανάρτηση του ως άνω πίνακα θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση οι υποψήφιοι, χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 1. Η αίτηση του υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ειδάλλως θα θεωρείται μη αξιολογήσιμη.
 2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και οιοσδήποτε μορφής αποδεδειγμένη μετεκπαίδευση ή εξειδίκευση λαμβάνονται υπόψη εφόσον είναι σχετικές με το αντικείμενο της δράσης, δηλαδή με την υποστηριζόμενη διαβίωση των Ατόμων με Νοητική Υστέρηση.
 3. Ως προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη μόνο  η αποδεδειγμένη εργασία (βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού, βεβαίωση εργοδότη κ.α). Η εθελοντική εργασία, αλλά και η πρακτική άσκηση δεν υπολογίζονται  ως προϋπηρεσία, αλλά θα προσμετρηθούν.
 4. Οι συστατικές επιστολές λαμβάνονται υπόψη εφόσον είναι σχετικές με το αντικείμενο εργασίας το οποίο αιτείται ο κάθε υποψήφιος.
 5. Η προσωπική συνέντευξη

 

Σημείωση: Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη, εκτός από τα τυπικά προσόντα, η προϋπηρεσία ή άλλη εμπειρία των υποψηφίων, και η προσωπικότητα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Τσαβαλάκογλου Αθανάσιο, στα τηλέφωνα 2310820655/ 2310820455, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00π.μ έως 12:00μ.μ.

 

Θεσσαλονίκη, 16/10/2012

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Γ. Λιακόπουλος

 
Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA