ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΑ-ΕΕΤΑΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
«Ο ΣΩΤΗΡ»

Ταχ. Δ/νση: Καρυωτάκη 3, 546 45
Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: κ. Τσαβαλάογλου Αθ.
Τηλ.: 2310 820 655/2310 820 455
e-mail: kentroameasotir@gmail.com

Θεσσαλονίκη, 05/09/2011
Αρ. Πρωτ: 336
Προς
Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

Το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο ΣΩΤΗΡ»,
στα πλαίσια της λειτουργίας δομής Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες και ενεργώντας ως ανάδοχος στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργειες Στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας  των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» σύμφωνα με τους Οριστικούς Πίνακες των επιλεχθέντων φορέων που εξέδωσε ο δικαιούχος «Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε  στα πλαίσια της υπ’αριθμ. 972/30-06-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της

Προσκαλεί

 • Τους γονείς ή άτομα επιφορτισμένα (στο εξής καλούμενοι «έμμεσα ωφελούμενοι») με τη φροντίδα  Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (στο εξής καλούμενοι «άμεσα ωφελούμενοι»)  να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας στους άμεσα ωφελούμενους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α) Κριτήρια επιλογής των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων:

 • Οικογενειακό εισόδημα (με προτεραιότητα από το χαμηλότερο εισόδημα στο υψηλότερο)
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Εργασιακή κατάσταση

Β) Κριτήρια επιλογής  των εξαρτώμενων μελών (άμεσα ωφελούμενων):

 • Εισόδημα (με προτεραιότητα από το χαμηλότερο στο υψηλότερο)

Ο φορέας θα βαθμολογήσει και θα κατατάξει τους άμεσα ωφελούμενους (συνυπολογίζοντας και τη βαθμολογία των έμμεσα ωφελουμένων οι οποίοι «αντιστοιχούν» σε αυτούς) με σειρά κατάταξης, με φθίνουσα σειρά, με βάση το σύνολο της βαθμολογίας τους και  θα τους επιλέξει με βάση τον αριθμό των 35 (τριάντα πέντε) ωφελούμενων που του έχουν εγκριθεί για τη συγκεκριμένη δομή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι έμμεσα ωφελούμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καλύπτουν τα ως άνω κριτήρια  και συγκεκριμένα:

 1. Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Εάν οι ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.
 2. Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2009 έως 31/12/2009)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/΄86 του έμμεσα ωφελούμενου, ότι είναι επιφορτισμένος με τη φροντίδα του συγκεκριμένου άμεσα ωφελούμενου.
 5. Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής όπου αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.
 6. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου). Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης, απαιτείται αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ και υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος. Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

 

 

Συνυποβάλλονται από τους έμμεσα ωφελούμενους τα ακόλουθα δικαιολογητικά που αφορούν στους άμεσα ωφελούμενους:

 1. Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον κατά Νόμο χορηγείται, άλλως πιστοποιητικό γεννήσεως. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.
 2. Σε περίπτωση που για τον άμεσα ωφελούμενο υποβάλλεται ξεχωριστή φορολογική δήλωση, απαιτείται εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2009 έως 31/12/2009).
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι οι άμεσοι ωφελούμενοι δεν λαμβάνουν ίδιου τύπου υπηρεσίες από άλλη Δομή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το υπόδειγμα της αίτησης μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον Φορέα με e-mail,  FAX  ή ιδιοχείρως και από την ιστοσελίδα του δικαιούχου www.eetaa.gr

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στον φορέα μέχρι τις 16/09/2011, ημέρα Παρασκευή και  ώρα 15:00μ.μ. .
Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση Καρυωτάκη 3, Τ.Κ 54645, Θεσσαλονίκη.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.
Προσοχή: η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

 Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Τσαβαλάκογλου Αθανάσιο, στα τηλέφωνα 2310820655/ 2310820455, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις  10:00π.μ έως 12:00μ.μ. ή στο e-mail: kentroameasotir@gmail.com , ή μέσω της ιστοσελίδας του φορέα:  www.kentroameasotir.gr .
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη δράση υπάρχουν στην ιστοσελίδα του δικαιούχου: www.eetaa.gr

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Γ. Λιακόπουλος

 
Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA