ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΚΔΗΦ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «Ο ΣΩΤΗΡ»

Αρ. Πρωτ: 420

Θεσσαλονίκη, 10/10/2013

 

Πληροφορίες: Τσαβαλάκογλου Αθανάσιος,

Αγαγιώτου Σμαρώ

Τηλέφωνο: 2310820655 / 2310820455

e-mail: kentroameasotir@gmail.com

web: www.kentroameasotir.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες  «Ο ΣΩΤΗΡ»,  λειτουργώντας ως ανάδοχος της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ», που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε., στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και έχοντας υπόψη την υπ'άριθμ. 1241/ 06-06-2013 Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

προσκαλεί

τα άτομα τα οποία είναι επιφορτισμένα με τη φροντίδα των ατόμων με αναπηρίες (έμμεσα ωφελούμενοι) όπως υποβάλλουν αίτηση στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες «Ο ΣΩΤΗΡ» για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής προς τα Α.με.Α (άμεσα ωφελούμενοι).

 

 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, και κυρίως με νοητική υστέρηση.

Οι παραπάνω υπηρεσίες αφορούν σε εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση, σε κατάρτιση, σε προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης, στην απασχόληση τους, στην παραμονή- αναψυχή τους, σε πολυάριθμες υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μουσικοθεραπεία, σε ατομική και ομαδική άσκηση, σε προγράμματα άθλησης, σε προγράμματα εκδρομών και θερινών διακοπών κ.α, καθώς επίσης και σε μεταφορά των Α.με.Α προς και από το Κέντρο.

Οι ως άνω περιγραφόμενες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους θα παρέχονται για 7,5 ώρες κατ' ελάχιστο, ημερησίως.

Το Κέντρο  λειτουργεί  σε δύο βάρδιες πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα από τις 07:00π.μ έως 15:00μ.μ (Α΄ Βάρδια) και από τις 15:00μ.μ έως 23:00μ.μ (Β΄ Βάρδια).

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς τους άμεσα ωφελούμενους ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..

Το Κέντρο δε δύναται να προβεί στην είσπραξη οποιουδήποτε αντιτίμου από τους ωφελούμενους/ες για την παροχή των υπηρεσιών.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει, εφόσον  επιλεγούν, να  υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι δε λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο Κέντρο.

 

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΜΜΕΣΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 • Αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα) [κατεβάζετε από εδώ]
 • Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι Έλληνες ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2011 έως 31/12/2011) ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχουν υποβάλλει φορολογική Δήλωση για το οικονομικό έτος 2012. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του έμμεσα ωφελούμενου, ότι είναι επιφορτισμένος με τη φροντίδα του συγκεκριμένου άμεσα ωφελούμενου.
 • Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ ή σε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ – πέραν του άμεσα ωφελούμενου- απαιτείται βεβαίωση που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή εφόσον αυτή ισχύει εφόρου ζωής ή δεν έχει λήξει η χρονική ισχύς της.
 • Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου). Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης, απαιτείται αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ και υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
 • Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι, απαιτείται επίσημο αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, και επίσημο αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε..Δ.. Εάν ο/η έμμεσα ωφελούμενος/η λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., και παραμένει άνεργος/η, απαιτείται επίσημο αντίγραφο της εγκριτικής επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ. .

Β.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΜΕΣΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 • Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον κατά Νόμο χορηγείται, άλλως πιστοποιητικό γεννήσεως. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.
 • Σε περίπτωση που για τον άμεσα ωφελούμενο υποβάλλεται ξεχωριστή φορολογική δήλωση, εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2011 έως 31/12/2011) ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2012.
 • Επίσημο αντίγραφο Απολυτηρίου τίτλου Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου ή ΙΕΚ κατά περίπτωση.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση αναπηρίας που να έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή εφόσον ισχύει εφόρου ζωής ή δεν έχει λήξει η χρονική ισχύς της.

 

 1. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΝΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι ωφελούμενοι των προς ανάθεση υπηρεσιών, διαχωρίζονται σε άμεσα και έμμεσα ωφελούμενους.

 • Άμεσα ωφελούμενοι είναι τα ΑμεΑ, οι οποίο θα λαμβάνουν τις υπηρεσίες των ανωτέρω κέντρων.
 • Έμμεσα ωφελούμενοι είναι τα άτομα τα οποία έχουν επιφορτιστεί με τη φροντίδα των άμεσα ωφελουμένων (ΑμεΑ), και τα οποία αναμένεται να ανακουφιστούν από το βάρος της φροντίδας αυτής, με την παραμονή των άμεσα ωφελούμενων στα Κέντρα, και να διευκολυνθεί έτσι και η πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας.

Για την επιλογή των άμεσα ωφελούμενων στους οποίους θα παρέχονται από το Κέντρο Διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας υπηρεσίες, θα λαμβάνονται συνδυαστικά υπόψη οι παρακάτω παράμετροι:

 

Α. Κριτήρια επιλογής των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων:

 • Οικογενειακό εισόδημα, με προτεραιότητα από το χαμηλότερο εισόδημα στο υψηλότερο.
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Εργασιακή κατάσταση

Β. Κριτήρια επιλογής των εξαρτώμενων μελών (άμεσα ωφελουμένων):

 • Εισόδημα, με προτεραιότητα από το χαμηλότερο εισόδημα στο υψηλότερο.

 

Αναλυτικά η μοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (60%)

 1. Οικογενειακό εισόδημα

έως 6.000 €

15

από 6.000,01 € έως 12.000 €

10

από 12.000,01 € έως 30.000 €

5

 1. Οικογενειακή Κατάσταση

ΑμεΑ ή ατομα που ανήκουν σε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ (δεν υπολογίζεται ως ΑμεΑ ο άμεσα ωφελούμενος για τον οποίο γίνεται η αίτηση

10

Τρίτεκνοι / Πολύτεκνοι

5

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών

5

 1. Εργασιακή Κατάσταση

Άνεργος

15

Εργαζόμενος/η

5

Εργαζόμενος/η με σύμβαση μερικής απασχόλησης

8

Εργαζόμενος/η με σύμβαση ορισμένου χρόνου

7

 

ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (Α.ΜΕ.Α)

 1. Εισόδημα

έως 6.000 €

15

από 6.000,01 € έως 12.000 €

10

από 12.000,01 € έως 30.000 €

5

Το Κέντρο θα βαθμολογήσει και θα κατατάξει τους ωφελούμενους σε πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά, με βάση το σύνολο της βαθμολογίας τους και θα τους επιλέξει με βάση τον αριθμό των 19 (δέκα εννέα) θέσεων που έχουν εγκριθεί.

Η ανάρτηση των πινάκων θα γίνει στις 21/10/2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kentroameasotir.gr

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίηση του ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης και βαθμολόγησης του Κέντρου.

 

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί εις διπλούν, πρωτότυπη και αντίγραφο αυτής.  Έξω από τον φάκελο της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς  :

 • τα στοιχεία του έμμεσα ωφελούμενου
 • η ένδειξη  «Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης Ενέργειες Στήριξης Ατόμων που χρήζουν βοηθείας»

 

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στο Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο ΣΩΤΗΡ», στη διεύθυνση Καρυωτάκη 3, 546 45, Θεσσαλονίκη, μέχρι την 21/10/2013 και ώρα 14:00μ.μ.

Από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 21/10/2013 και ώρα 14:00μ.μ, δηλαδή έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής.

 [κατεβάζετε από εδώ]

 1. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η παρούσα διατίθεται από το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες « Ο ΣΩΤΗΡ» στον ελληνικό ημερήσιο τύπο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Κέντρου, στη διεύθυνση www.kentroameasotir.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • να στείλουν τα ερωτήματα τους στα e-mail του Κέντρου (info@kentroameasotir.gr, kentroameasotir@gmail.com)
 • να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στα τηλέφωνα του Κέντρου (2310820655 & 2310820455)

 

Θεσσαλονίκη, 10/10/2013

Η  νόμιμη εκπρόσωπος

 

Ουρανία Λιακοπούλου

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA