ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 158/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων της υπ'αριθμ. 158/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA