ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Πράξη: «Εξοπλισμός δύο ΚΔΑΠ ΜΕΑ και δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Διαμερίσματα από το Κέντρο Α.με.Α  Ο ΣΩΤΗΡ» με κωδικό ΟΠΣ 5007963 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «Ο ΣΩΤΗΡ»

Ταχ. Διεύθυνση: Καρυωτάκη 3

Ταχ. Κώδικας: 54645, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: κ. Τσαβαλάκογλου Αθανάσιος

Τηλ: 2310820655 / 2310820455

 

Θεσσαλονίκη, 05/12/2017

Αρ. Πρωτ:  318

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Πράξη: «Εξοπλισμός δύο ΚΔΑΠ ΜΕΑ και δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Διαμερίσματα από το Κέντρο Α.με.Α  Ο ΣΩΤΗΡ» με κωδικό ΟΠΣ 5007963 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο ΣΩΤΗΡ», ως δικαιούχος της πράξης «Εξοπλισμός δύο ΚΔΑΠ ΜΕΑ και δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Διαμερίσματα από το Κέντρο Α.με.Α Ο ΣΩΤΗΡ», του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Ι.Χ. Επιβατηγών Αυτοκινήτων και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του «Εθνικού Διαγωνισμού», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, 05/01/2018 και ώρα 12:00.

 

Κατάσταση εξοπλισμού με τεχνικές προδιαγραφές

 

 Α/Α

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ι.Χ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 9 ΘΕΣΕΩΝ,  ΑΠΌ 1600 cc, ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, DIESEL 1,6LT

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

επί του σχεδίου των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ι.Χ. Επιβατηγών Αυτοκινήτων της Πράξης με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΚΔΑΠ  ΜΕΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΑ Ο ΣΩΤΗΡ» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης από την   05/12/2017  μέχρι και την 05/01/2017 και ώρα 12:00 μ.μ. που διενεργείται από το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο ΣΩΤΗΡ».  H υποβολή των σχετικών προτάσεων / παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά αποστέλλοντας το παρόν έντυπο με e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: info@kentroameasotir.gr / kentroameasotir@gmail.com.

ΔΗΜΜπορείτε να κατεβάσετε τη φόρμα υποβολής προτάσεων / παρατηρήσεων πατώντας εδώ.

Επωνυμία Επιχείρησης

ή Φυσικού Προσώπου:

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

 

 

Υπεύθυνος σύνταξης:

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

 

Fax επικοινωνίας:

 

E-mail:

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

  1. 1.     ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

  1. 2.     ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Είδος

Α/Α αναφοράς

Άλλες σχετικές παραπομπές

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΒΑΛΑΚΟΓΛΟΥ

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA